Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

Ventilatie hard nodig in scholen!

De scholen zijn weer volop begonnen. Daar zijn we blij mee maar we maken ons wel zorgen. Juiste ventilatie in klaslokalen is daar hard nodig vanwege het virus.

Daarom stelden we recent vragen aan het college van de gemeente Heerhugowaard.

Je leest de beantwoording hiervan hieronder.

Het is relevant dat ventilatie-bepalingen, om het corona virus onder controle te houden, voor scholen (van kinderopvang tot en met voorgezet onderwijs), (zorg-) instellingen en organisaties en (sport) verenigingen worden nageleefd.

2. Kunt u aangeven hoeveel en welke scholen (van kinderopvang tot en met voorgezet onderwijs) nu nog niet voldoen aan de nieuwste Bouwbesluit-eisen met betrekking tot ventilatie? Gaarne uitleg a.u.b. De minister heeft de verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen van de situatie m.b.t. ventilatie op de scholen neergelegd bij het scholenveld. De scholen en schoolbesturen brengen voor 1 oktober a.s. in beeld of de ventilatiemogelijkheden voldoen aan het Bouwbesluit. De gegevens worden verzameld door het speciaal hiervoor ingestelde landelijk coördinatieteam. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd kan de GGD om advies worden gevraagd.

3. Is het College al in overleg is met de diverse schoolbesturen over eventuele ventilatie upgrades waar nodig? Zo ja, gaarne uitleg a.u.b. Zo nee, waarom niet? Het college heeft bij de diverse schoolbesturen nagevraagd of men bezig is met het in beeld brengen van de situatie zoals genoemd in het antwoord bij vraag 2.Het blijkt dat er op alle fronten wordt gewerkt aan dit onderzoek. Alle schoolbesturen geven aan dat dit voor 1 oktober afgerond zal zijn. Het college is nog niet in overleg met de het scholenveld over eventuele upgrades. Het is nu allereerst wachten op de resultaten van het genoemde onderzoek. Overigens zijn veel scholen, naast het genoemde onderzoek, al bezig met het toepassen van maatregelen om de luchtkwaliteit in de klassen zo optimaal mogelijk te maken. Behalve het uitschakelen van de recirculatie van lucht waar dat van toepassing is, werkt men veelal met verlangde ventilatietijden, 2 uur voor en 2 uur na schooltijd. Verder zijn zwenkventilatoren verboden en krijgen docenten door het gebruik van CO2-meters een handvat om te bepalen wanneer er gespuid moet worden.

4. Welke maatregelen heeft de gemeente Heerhugowaard zelf genomen of is van plan te nemen met betrekking tot de verbetering van de ventilatie in haar gebouwen in eigen beheer en/of in verhuur? Vooralsnog zijn geen maatregelen genomen in eigen gemeentelijke gebouwen. Voor het gemeentehuis en de gemeentewerf is vastgesteld dat de ventilatiesystemen
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de richtlijnen, die door het RIVM zijn opgesteld. Hetzelfde geldt ten aanzien van andere gemeentelijke gebouwen, waar geen ambtenaren zijn gehuisvest maar andere gebruikers. Deze gebouwen voldoen voor wat betreft ventilatie aan de minimale eisen van het Bouwbesluit.

5. Indien de gemeente Heerhugowaard geen en/of een incompleet inzicht heeft in de ventilatietoestand van haar gebouwen in eigen beheer en/of in verhuur en/of scholen (van kinderopvang tot en met voorgezet onderwijs), wat gaat zij er aan doen om dat inzicht z.s.m. te verkrijgen en wanneer verwacht zij dit overzicht wel te hebben? Voor de schoolgebouwen wachten we zoals aangegeven op de resultaten van het door de scholen en schoolbesturen uit te voeren onderzoek. Dat zal uiterlijk 1 oktober a.s. bekend zijn. Voor onze eigen gebouwen hebben we de situatie goed in beeld, zij voldoen alle aan de eisen.

6. In hoeverre heeft de gemeente Heerhugowaard ‘ventilatie inzicht’ conform het nieuwste Bouwbesluit-eisen met betrekking tot ventilatie bij (zorg) instellingen in Heerhugowaard? De verantwoordelijkheid voor de ventilatie bij zorginstellingen ligt bij deze instellingen zelf. Uit navraag bij diverse zorginstellingen is gebleken dat zij de ventilatiesystemen in hun gebouwen hebben laten controleren. Deze voldoen aan het Bouwbesluit. Daarnaast acteren de zorginstellingen actief op de richtlijnen van het RIVM.

7. In hoeverre heeft de gemeente Heerhugowaard ‘ventilatie inzicht’ conform het nieuwste Bouwbesluit-eisen met betrekking tot ventilatie bij (sport) verenigingen in Heerhugowaard? De gemeente heeft inzicht in de eigen (sport)accommodaties die zij beheert, onderhoudt en verhuurt aan onder andere (sport)verenigingen. Deze accommodaties voldoen aan de richtlijnen en worden daarmee op een verantwoordelijke manier gebruikt door de huurders. (Sport-)accommodaties in commercieel eigendom zijn zelf verantwoordelijk voor de ventilatie. Hierbij speelt de gemeente een informerende rol.

8. Indien scholen (van kinderopvang tot en met voorgezet onderwijs), (zorg-) instellingen en (sport-) verenigingen niet voldoen conform het nieuwste Bouwbesluiteisen met betrekking tot ventilatie, of wel maar nog niet voldoende, welke ondersteuning kan de gemeente Heerhugowaard hen bieden om te zorgen dat de risico’s tot besmetting van het corona virus via ventilaties tot een minimum beperkt wordt? Gaarne uitleg a.u.b. Voor wat betreft het onderwijs wachten we zoals aangegeven op de resultaten van het door het scholenveld uit te voeren onderzoek. Zodra die bekend zijn kunnen we in overleg met het scholenveld kijken of er noodzaak is om tot aanpassing en verbetering te komen. Voor zorginstellingen geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn en dus ook zelf voor evt. aanpassingen zorg moeten dragen, voor zover die noodzakelijk zouden zijn.

9. Is het College bereid om aanvragen voor maatregelen t.b.v. verbetering van ventilatie uit het Coronafonds mede te financieren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en welk alternatief biedt u dan aan? De uitgangspunten voor het Coronafonds zijn niet bedoeld voor de financiering van dergelijke maatregelen. Op dit moment zien wij ook geen reden om hiertoe over te gaan, gelet op de bevindingen ten aanzien van eigen gebouwen en de verkregen informatie van andere partijen.

Uiterlijk wanneer verwacht het College dat alle scholen (van kinderopvang tot en met voorgezet onderwijs), (zorg-) instellingen en organisaties en (sport) verenigingen het sein op groen kunnen zetten qua corona-proof ventilatie? Wij verwijzen u hierbij naar de beantwoording van de voorgaande vragen. Op dit moment hebben wij geen signalen van problemen met ventilatie. De schoolbesturen ronden hun eigen onderzoek uiterlijk 1 oktober af.