Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid en Milieu

De klimaatafspraken die mondiaal gemaakt zijn en waar Nederland zich aan verbindt, gelden natuurlijk ook voor Heerhugowaard. In 2030 wil D66 dat onze stad Energie Neutraal is.

D66 wil er alles aan doen om Heerhugowaard koploper te laten zijn in alle mogelijke
vormen van duurzaamheid.

Concreet betekent dit de CO2-uitstoot reduceren, energie besparen en het aandeel groene energie verhogen. Daarnaast streven we naar een circulaire economie, oftewel de stap van om van afval grondstoffen te maken.
Met een slim inkoopbeleid, heldere normen en fiscale prikkels (aantrekkelijker maken om te investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld door vergroening van leges), kunnen we innovatieve schone technologie, groene energie en de circulaire economie binnen de gemeente Heerhugowaard stimuleren voor inwoners en ondernemers.

Het beperken van de uitstoot van uitlaatgassen door het elektrisch rijden in Heerhugowaard te bevorderen via invoering van een Tankstationbeleid ziet D66 als een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren. Minder uitlaatgassen betekent ook gezondere lucht voor alle Heerhugowaarders.
Een Energy Point tankstation voor duurzame brandstof (waterstof, biogas, elektriciteit) in De Vaandel zou een eerste grote, groene stap zijn.

“Smart City Lighting” is de straatverlichting van de toekomst, waarbij straatverlichting naar behoefte (aanwezigheid mensen) aan staat. Deze manier van straatverlichting kan een energiebesparing van wel 65% opleveren.

Na succesvolle projecten van de Provincie Noord-Holland bij het aanleggen van solarroads willen wij de mogelijkheid onderzoeken om deze solarroads ook in Heerhugowaard aan te leggen. De opgewekte elektriciteit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de “Smart City Lighting” zodat de straatverlichting en solarroads zelfvoorzienend zijn in energiebehoefte.


Tegengaan van wateroverlast door klimaatverandering brengt ook verantwoordelijkheden mee voor Heerhugowaarders. Samen met de gemeente dient er gekeken te worden naar oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Opvang van water in een watertank (opvangwater kan daarna gebruikt worden), minder betegelde tuinen met meer bomen en wateropnemende planten (denk ook aan sedumdaken) kunnen oplossingen zijn.

We willen het verduurzamen van de bestaande bouw en nieuwbouw verder intensiveren. In 2020 is bijvoorbeeld “de nul op de meter-woning” een wettelijke verplichting. In Heerhugowaard wil D66 ook de volgende stap zetten: aardgasvrij bouwen.

Heerhugowaard kan voorop gaan lopen in Nederland door subsidie te verlenen voor het plaatsen van huisbatterijen in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. De gemeente kan de inwoners van Heerhugowaard adviseren bij de aanschaf van een duurzame energievoorziening door uitbreiding/verbetering van het reeds bestaande Duurzame Bouwloket.

De warmtetransitie (andere warmtebronnen in plaats van gas) en energietransitie (lager en meer duurzaam energieverbruik) doen we niet alleen. Hierbij wil D66 nauw samenwerken met onze partners in de regio, overheid en private partijen. Zo willen wij bijvoorbeeld het MKB stimuleren als groene innovatiemotor. We willen dan een Heerhugowaards Duurzaam Toekomstfonds voor ondernemers instellen.

Heerhugowaard kan in Nederland een spilfunctie vervullen in het hoogwaardig recyclen van producten en materialen. Dat kan als de gemeente, buurgemeenten, de HVC en duurzame ondernemers de ontwikkeling van een grondstoffenrotonde de komende jaren voortzetten. D66 stimuleert dit en is landelijk een van de grondleggers van de ontwikkeling van duurzame grondstoffenrotondes.

D66 wil het verduurzamen van de bestaande bouw en nieuwbouw verder intensiveren.