Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën en Ondernemerschap

Heerhugowaard functioneert het beste met een langetermijnvisie en een helder beeld van de toekomst. Daarbij hoort een goed regisserende en betrouwbare rol van de lokale overheid.

Een financieel en evenwichtig huishoudboekje is ons uitgangspunt. Lokale lasten kunnen laag blijven door zo efficiënt en transparant mogelijk te werken. D66 wil een beter inzicht in verplichte en wenselijke uitgaven, controles op basis van risicoanalyses of door steekproeven en meer grip op de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen.

Op sociaal gebied wil D66 graag experimenteren met de bijstand volgens het Rotterdams concept ‘WerkLoont’ en introductie van het basisinkomen. Verder dient de gemeente te voldoen aan het quotum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

D66 wil overbodige en knellende regeldruk wegnemen, zodat je inwoners en ondernemers meer ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes. Hierdoor kunnen zij meer investeren in innovaties en in economische zelfredzaamheid. Daarvoor dienen alle beleidsnotities en/of kadernota’s structureel toekomstgericht aangepast te worden. Anders komen ze te vervallen.

Een schone en circulaire economie is waar D66 naar streeft. De gemeente Heerhugowaard speelt hierin een voortrekkersrol. Ondernemers zullen hierdoor in bepaalde sectoren nieuwe vormen van werkgelegenheid kunnen aanbieden. Een nauwere aansluiting van onderwijs en scholing op deze veranderende arbeidsmarkt is noodzakelijk. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor iedere werkzoekende, ondernemer en onderneming bereikbaar zijn.

D66 vindt dat agrarische ondernemers meer ruimte voor innovaties moeten krijgen. Daarbij hoort een betere landbouwstructuur die rekening houdt met de bescherming van de karakteristieke natuur en het landschap van Heerhugowaard.

De gemeente bezit veel grond zonder concrete bouwplannen. Als verkoop niet lukt, dan kunnen deze gronden gebruikt worden om er tijdelijk een andere invulling aan te geven. Verder wil D66 graag tegemoet komen aan kleinschalige en vraaggestuurde (experimenteel) woningbouwinitiatieven van Heerhugowaarders.

D66 is van mening dat leegstand op bestaande bedrijventerreinen moet worden tegengegaan. Dit is mogelijk door duurzaam te renoveren, het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap of het creëren van betaalbare werkplekken voor start- en scale-ups, ZZP’ers en MKB’ers. Ontwikkeling van nieuwe industrie- en of bedrijventerreinen wordt pas gestart na een behoefteonderzoek.

D66 is van mening dat bedrijvigheid niet stopt niet bij gemeentegrenzen. De gemeente moet zich sterk maken voor vergaande regionale samenwerking. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat Heerhugowaard attractief en beter bereikbaar is en blijft.

Lokale lasten kunnen laag blijven door zo efficiënt en transparant mogelijk te werken.